ខាងក្រោម​នេះគឺ​ជាច្បាប់ដែលពួកយេីងសំណូមពរឲសមាជិកទាំងអស់គ្នាគោរពតាម : ១. គ្មាន​ជម្លោះ​ ២. ហាមប្រេីពាក្យមិនសមស្របជាមួយមនុស្សដែលមិនស្គាល់ ៣. មិនអនុញ្ញាតឲមានរូបភាពមិនសមស្រប ៤.ចូលរួមគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក

These are some rules that we require all members to obey :

  1. No arguments

  2. No swearing words with stranger

  3. No nudity pictures

  4. RESPECT

Adverts are provided by Uni-Truths and are not part of ChillPub-Confessions